Ensihoito

Ensihoidon ambulanssit rivissä.


Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa ensihoidon omana toimintanaan. Lakisääteisen tehtävänsä lisäksi sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelu toteuttaa kiireetöntä ambulanssikuljetusta tarvitsevien potilaiden siirrot kuntayhtymän​ hoitolaitosten​ ja erityisvastuualueen sairaaloiden välillä. Potilassiirrot yliopistosairaalapiirin ulkopuolelle on kilpailutettu. Ensihoitopalvelun vastuulla on myös valmiussuunnittelu ja suuronnettomuusvalmius.

Sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun toiminta-alue on 80 000 neliökilometriä ja se kattaa lähes neljäsosan koko Suomen maapinta-alasta. Alueella asuu vakituisesti noin 113 000 henkilöä, mutta matkailu lisää alueella oleskelijoiden määrää merkittävästi ja sesonkiaikana yksittäisen kunnan väkiluku voi jopa moninkertaistua.

Ensihoitoyksiköissä, eli ambulansseissa työskentelee ensihoitoon erikoistuneita hoitajia. Sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköt ovat sijoitettuna kunnissa sijaitseville ensihoitoasemille, mutta ne palvelevat kaikkia sairaanhoitopiirin alueella oleskelevia kuntarajoista riippumatta. Vuoden 2021 alussa sairaanhoitopiirin alueella on 21 ympärivuorokautisessa valmiudessa olevaa ensihoitoyksikköä sekä yksi päiväaikaan toimiva yksikkö. Vilkkaina lomasesonkeina yksiköitä perustetaan tarpeen mukaan lisää. Hätäkeskus välittää tehtävät ensihoitopalvelulle. Vuonna 2019 LSHP ensihoitopalvelu suoritti noin 28 000 tehtävää.

Ensihoitopalvelun päivittäistoimintaa koordinoi ympärivuorokautisesti ensihoidon kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja seuraa reaaliajassa ensihoidon resurssitilannetta ja tehtäviä sekä ohjaa hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia. Kenttäjohtaja vastaa alueen ​ensihoitopalvelun operatiivisesta johtamis​esta ja johtaa ensihoidon toimintaa muun muassa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.

Sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun kuuluu lisäksi lääkintähelikopteri FinnHEMS 51, jonka tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentoasemalla. Valtionyhtiö FinnHEMS Oy vastaa valtakunnallisesti lääkäri-/lääkintähelikopterien lentotoiminnasta. Rovaniemen tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus.

Lääkintähelikopteri hälytetään ensihoitotehtäville, joilla potilaalla on merkittävä peruselintoimintojen häiriö – kuten elottomuus, tajuttomuus tai vakava vammautuminen. Hälytys voidaan tehdä myös tehtäville, joilla nopealla helikopterikuljetuksella saavutetaan merkittävä etu potilaan hoidossa.
 

Ensihoidon tilannekeskus.

Yhteistyö

Alueen ensivastetoimintaa toteutetaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan raja-alueen sairaanhoitopiirit ovat sopineet nk. kalottialueen yhteistyöstä, joilla taataan ensihoidon yksiköiden vapaa liikkuvuus rajojen yli ja siten potilaiden mahdollisimman ripeä avunsaanti. Rajayhteistyötä tapahtuu ensihoidon osalta viikoittain. Ensihoitopalvelu toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden viranomaisten, kuten poliisin ja sosiaalitoimen kanssa.
 

Organisaatio

Sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa työskentelee noin 220 työntekijää, joista suurin osa on ensihoitoyksiköissä työskenteleviä perustason tai hoitotason ensihoitajia. Rovaniemellä sijaitseva Ensihoitokeskus vastaa ensihoitopalvelun johtamisesta ja kehittämisestä. Ensihoitokeskuksessa työskentelee noin 15 työntekijää: ensihoitopäällikkö, kenttäjohtajat, osastonhoitajat, projektityöntekijät sekä ensihoidon vastuulääkäri. 

Vastuulääkäri johtaa alueen ensihoitopalvelua sekä vastaa lääketieteellisestä toiminnasta. Hänen alaisuudessaan ensihoitopäällikkö vastaa tulosyksikön operatiivisesta toiminnasta sekä viranomaisyhteistyöstä ja vastaava osastonhoitaja henkilöstöhallinnosta.
 

Palvelutasopäätös  

Ensihoitopalvelun toteuttaminen perustuu vuosittain laadittavaan palvelutasopäätökseen, jonka vahvistaa Lapin sairaanhoitopiirin ​yhtymävaltuusto. Palvelutasopäätöksen avulla turvataan palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille saman tasoinen palvelu, tuotetaan ensihoitopalvelu mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevilla resursseilla ja pyritään tavoittamaan valtaosa alueen potilaista määritellyissä tavoiteajoissa. Ensihoitokeskus vastaa ensihoitopalvelun koordinoimisesta ja palvelutasopäätöksen toteutumisesta sairaanhoitopiirin alueella.