Erikoissairaanhoito asiakasmaksuohje


Klikkaa haluamaasi kohtaa sisällysluettelossa 

1. Asiakasmaksut ja asiakasmaksujen maksaminen
2. Tiedustelut asiakasmaksuista
3. Erääntyneet maksut
4. Asiakasmaksukatto
5. Vapaakortti
6. Hoitokäynnit ja asiakasmaksut
6.1. Päiväkirurgiamaksu
6.2. Poliklinikkamaksu
6.3. Sarjahoitomaksu
6.4. Lyhytaikainen laitoshoito
6.5. Pitkäaikainen laitoshoito
6.6. Päivä- ja yöhoidon maksu
6.7. Yhteispäivystys
6.8. Kuntoutushoidon maksu
6.9. Perhehuone
7. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (myös potilashotelli)
8. Ulkomaalaisten maksut
9. Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa
10. Sotaveteraanien maksuttomat poliklinikka-, sarjahoito- ja neuvontakäynnit
11. Partisaani-iskujen kohteeksi joutuneiden tai karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneiden uhrien maksuttomat käynnit
12. Lääkärintodistukset ja -lausunnot
13. Muutoksenhaku
14. Potilashotelli

pdf Asiakasmaksut ja tulorajat 1.1.2020 alkaen

1. Asiakasmaksut ja asiakasmaksujen maksaminen

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilailta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) sekä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Asiakasmaksut peritään pääsääntöisesti palvelun käyttäjältä.  

Sairaanhoitopiirin tarjoama erikoissairaanhoito on pääsääntöisesti maksullista, mutta osa palveluista on lailla säädetty maksuttomiksi. Maksu avohoidosta, lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja muusta palveluista on tasamaksu.  Tasamaksulla tarkoitetaan maksua, joka peritään kaikilta potilailta samansuuruisena.  Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista ei sovelleta Lapin sairaanhoitopiirin ky:ssä tasamaksuihin. Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:ään.

Asiakaslaskut lähetetään jälkikäteen kotiin joko paperilaskuina tai sähköisinä laskuina.  Mikäli asiakas haluaa asiakaslaskunsa sähköisenä e-kuluttajalaskuna, hänen on tehtävä omassa verkkopankissaan e-laskusopimus. Tunnisteena käytetään henkilötunnusta. E-laskusopimus ei koske Muonion–Enontekiön perusterveydenhuollon laskuja.

2. Tiedustelut asiakasmaksuista

Eräpäivän siirto, maksusopimus tai virhe laskussa:
Ota yhteyttä asiakaslaskussa olevaan puhelinnumeroon 016 328 7990 maanantaista torstaihin klo 9:00–12:00 ja 13:00–14:30. 

Vaikeissa taloudellisissa tilanteissa neuvontaa antavat oman kotikunnan sosiaalitoimi tai esimerkiksi osastohoidon aikana sairaalasosiaalityöntekijät.

3. Erääntyneet maksut

Erääntyneet asiakasmaksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Perittävissä perintäpalkkioissa noudatetaan lakia saatavien perinnästä (513/1999). Maksuihin lisätään viivästyskorko, jonka suuruuden määrittelee korkolaki (633/1982). Maksamatta jääneet asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Siihen ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992).

Laskun siirryttyä perintätoimistolle, perintätoimisto hoitaa perinnän asiakaspalvelun.

4. Asiakasmaksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 a §:n mukaan palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Linkki: Asiakasmaksukatto kalenterivuonna

Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa. Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen ovat potilaan tai potilaan laillisen edustajan vastuulla.

Maksujen kertymistä voidaan seurata asiakasmaksujen seurantakortilla, johon terveyspalvelun antaja merkitsee maksukattoon sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja hoitoajankohdat.  Potilas itse ei tee merkintöjä asiakasmaksuista seurantakorttiin. Potilas voi esittää asiakasmaksukattoon sisällytettävien maksujen määrän myös muulla tavoin, esim. kuittien perusteella.

Lapin sairaanhoitopiirissä asiakasmaksukortin saa Lapin keskussairaalan asiakaspalvelu-keskuksesta. Kaikki maksukaton omavastuuosuutta kerryttävät eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden maksut ja hoitoajat merkitään samalle kortille.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa (jommankumman) tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista asiakasmaksuista.

Maksukattoon sisältyvät vain seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut:
- poliklinikkamaksut (neuvontamaksut)
- lyhytaikainen laitoshoito
- terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut
- yksilökohtaiset fysioterapiamaksut
- yö- ja päivähoitomaksut sairaalassa
- kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut:
- kotona annettavat palvelut
- vaikeavammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut
- yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksut
- suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
- sairaankuljetus
- pitkäaikainen laitoshoito
- työterveyshuollon maksut
- perhehoitolastensuojelun maksut
- lääkärintodistusmaksu
- muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perityt "sakkomaksut"
- erikoismaksuluokan maksut
- viivästyskorot ja perintäkulut
- maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea
- maksuja, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

5. Vapaakortti

Vapaakortteja myöntää Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskus, joka sijaitsee 2-kerroksen sisääntuloaulassa, heti pääoven vieressä.

Asiakaspalvelukeskuksen yhteystiedot:
Ilmoittautuminen / laskutus ja asiakasmaksukattoasiat puh. (016) 328 2902
avoinna ma–pe klo 7.30–15.00
Sähköposti:  asiakaspalvelukeskus@lshp.fi (suojaamaton sähköposti)

Vapaakortti myönnetään, kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yli kulloinkin voimassa olevan maksukaton verran kalenterivuoden aikana.  Jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia, voidaan toisen huoltajan maksukertymään laskea mukaan myös lasten maksut. Huoltajat voivat yhdessä päättää, kumman maksukertymässä lasten maksut otetaan huomioon. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Potilaan tulee esittää vapaakortti, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita (hakeutuessaan kunnalliseen palveluun).

Vapaakortin voimassaoloaikana lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään alennettu hoitopäivämaksu kalenteripäivältä.

Vapaakortin voimassaoloaikana poliklinikkakäynnit, sarjahoito, päiväkirurginen hoito, yksilökohtainen fysioterapia, yö- tai päivähoito sekä kuntoutushoito ovat potilaalle maksuttomia. Alle 18-vuotiailta ei myöskään peritä alennettua hoitopäivämaksua.  

6. Hoitokäynnit ja asiakasmaksut

Avohoitokäynti on potilaan käynti terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla sairaalan poliklinikalla, vuodeosastolla tai muussa avohoitoyksikössä. Avohoitokäynti voi olla myös terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan ulkopuolella potilaan luona tai etäpalvelu. Käynnin aikana potilas saa tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta saman sairauden, vamman tai ongelman takia. Asiakasmaksulainsäädännössä ei määritellä palvelun sisältöä.

6.1. Päiväkirurgiamaksu 
Päiväkirurgia on suunnitelmallista toimintaa.  Potilas saapuu sairaalaan toimenpide- tai leikkauspäivän aamuna ja hänet kotiutetaan saman päivän aikana. Päiväkirurgiana annettu hoito edellyttää yleisanestesiaa, laaja-alaista puudutusta taikka puudutuksen ohella suonensisäisesti potilaalle annettavaa kipu- tai rauhoittavaa lääkitystä. Päiväkirurgiaksi katsotaan myös kaihileikkaukset huolimatta siitä, mitä anestesiamuotoa on käytetty.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut potilas komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään toimenpidepäivältä päiväkirurgiamaksu ja seuraavilta hoitopäiviltä lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

6.2. Poliklinikkamaksu
Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi osastolle hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

Eri poliklinikoilla tapahtuvista käynneistä samana päivänä eri sairauden takia peritään kustakin oma poliklinikkamaksu. Käynnistä vuodeosastojakson aikana toisen erikoisalan poliklinikalla eri sairauden vuoksi peritään poliklinikkamaksu hoitopäivämaksun lisäksi.

Muista poliklinikoista poiketen alle 18-vuotiailta ei peritä poliklinikka maksua päivystyspoliklinikalla.

6.3. Sarjahoitomaksu   
Sarjahoitokäynti on lääkärin yhdellä kertaa määräämään hoitosarjaan kuuluva käynti. Sarjahoitomaksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysio- tai toimintaterapia, hyposensibilitaatiohoidosta (siedätyshoito), puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla kuin Lapin sairaanhoitopiirissä saaduista sarjahoidoista.

Jos sarjahoidon käynti on saman erikoisalan poliklinikkakäynnin yhteydessä, peritään tällöin poliklinikkamaksu.  Mikäli sarjahoitokäynti muuttuu poliklinikkakäynniksi, peritään poliklinikkamaksu.  Sarjahoitomaksuja voidaan periä useampiakin samalta päivältä, kun kyseessä on eri sairauden hoito.

6.4. Lyhytaikainen laitoshoito
Hoitopäivän määrittelyssä noudatetaan kalenterivuorokauden sääntöä: hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Laitoshoito sisältää hoidon ja ylläpidon laitoksessa.

Jos tulo- ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu. Jos potilas siirretään laitoshoidosta suoraan toiseen julkiseen laitokseen, asiakasmaksua ei peritä lähtöpäivältä.

Alle 18-vuotiailta peritään hoitopäivämaksuja enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualta kuin Lapin sairaanhoitopiiristä saadusta laitoshoidosta.

6.5. Pitkäaikainen laitoshoito
Jos laitoshoidon voidaan arvioida kestävän tai on kestänyt yli kolme kuukautta, potilaalle tehdään pitkäaikaishoidonpäätös.

Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Potilaalle jätetään henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain 15 % nettotuloista, vähintään kuitenkin vuosittain vahvistettava vähimmäissuuruus. 

6.6. Päivä- ja yöhoidon maksu 
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään maksu päivä- ja yöhoidon maksuna.

6.7. Yhteispäivystys
Yhteispäivystyksen tehtävänä on antaa ympärivuorokautisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita sekä puhelinneuvontaa. Päivystyskäynneistä peritään poliklinikkamaksu. Muista poliklinikoista poiketen alle 18-vuotiailta ei peritä maksua.  

6.8. Kuntoutushoidon maksu 
Kuntoutushoidolla tarkoitetaan tarpeellisista lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista koostuvaa vuodeosastohoitojaksoa. Maksu peritään vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta. 

6.9. Perhehuone 
Synnytysosaston perhehuoneesta synnyttäjältä peritään normaali hoitopäivämaksu.  Puolisolta ei peritä maksua, puolison ateriat eivät sisälly hintaan.

7. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (myös potilashotelli)

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä/peruuttamatta jätetystä ennakolta varatusta vastaanottoajasta peritään ns. sakkomaksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 3 §:n sekä asetuksen (912/1992) 25 §:n mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaalle varatusta avohoidon käynnistä tai kalliin kuvantamistutkimukseen varatusta ajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä vahvistetun asiakasmaksun mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Mikäli potilaalla on samalle päivälle useammalle eri poliklinikalle tai kuvantamistutkimukseen ajanvaraukset, tulee varatut ajat perua erikseen jokaiseen hoitoyksikköön.

Maksun perimisen tarkoitus on vähentää ilmoittamatta jääneiden vastaanottoaikojen peruuntumista ja siten tehostaa poliklinikoiden ja tutkimusyksiköiden toimintaa

Milloin maksua ei peritä?
- Kun annettu vastaanottoaika peruutetaan (puhelimitse tai muuten) vähintään kolme (3) vuorokautta ennen varattua aikaa. Ajan peruuttaminen kolme vuorokautta ennen ei edellytä syyn ilmoittamista.
- Kun potilas on alle 15-vuotias.
- Kun potilaalla on ylivoimainen este tai muu perusteltu syy tulematta jäämiseen esim. sairastuminen. Tällöin potilaan on oltava välittömästi yhteydessä hoitavaan yksikköön.
- Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää unohtamista, työestettä, kulkuyhteyksiä tms.

8. Ulkomaalaisten maksut

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään (välttämättömään) sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EHIC-kortilla tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilapäisesti korvaavalla todistuksella tai Suomessa työskentelevät ja Suomesta eläkkeen saavat henkilöt Kelan todistuksella, jonka perusteella he voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat saavat.

Poikkeukset pääsääntöön:
- Jos EHIC-kortti ei ole mukana, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden asuinvaltion henkilöllisyystodistuksella/passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan.
- Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Iso-Britanniassa) asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan.
- Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan. Sopimus ei koske opiskelijoita.

Kanadan Quebecissa asuvien tulee todistaa oikeutensa Q/SF1 tai Q/SF4-lomakkeella. Sopimus ei koske turisteja, joilla ei ole näitä lomakkeita.

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä asuvien hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (lomakkeet E112 tai S2) tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuvalta peritään vuosittain vahvistetut asiakasmaksut.  

Muista kuin edellä mainituista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joilla on voimassa oleva todistus hoito-oikeudesta Suomessa, peritään vuosittain vahvistetut asiakasmaksut.

9. Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa

- Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, tällaisen taudin hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja tällaisen taudin hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.-

Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito

- Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutuksen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin, kun nämä tapahtuvat erillisinä ainoastaan näitä toimintoja sisältävinä käynteinä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Muissa yksiköissä kuntoutustarkoitukseen annetut normaalit hoitotoimenpiteet ovat asiakkaalle maksullisia.

- Hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset

- Hoitopäivämaksua ei peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon

- Lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä kuukausimaksua ei peritä yli viisi päivää ylittävältä yhtäjaksoiselta poissaolon ajalta.

- Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu avohoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta.

- Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.

10. Sotaveteraanien maksuttomat poliklinikka-, sarjahoito- ja neuvontakäynnit

Sairaanhoitopiirissä ei peritä sotaveteraaneilta poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitomaksuja. Maksuttomuus ei koske sairaalahoitoa tai päiväkirurgiaa.

Veteraanien tulee esittää poliklinikalle tullessaan Kela-kortti, jossa R- tai M-tunnus on merkittynä, sotilaspassi tai muu todistus tunnuksesta. 

11. Partisaani-iskujen kohteeksi joutuneiden tai karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneiden uhrien maksuttomat käynnit

Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen 31.8.2011 tekemän päätöksen mukaan partisaanihyökkäysten uhreilta tai karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta uhreilta ei peritä poliklinikkakäynti-, päiväsairaanhoito- tai sarjahoitomaksua.  

Maksuttomuuden edellytyksenä on, että henkilö esittää jonkin seuraavista asiakirjoista:
- Todistus valtion myöntämä kertakorvauksen saamisesta (L697/2003);
- Todistus valtion myöntämästä kuntoutusoikeudesta;
- Todistus lääkärin antamasta lausunnosta em. korvaushakemukseen;
- Sota-arkiston antama todistus ko. asiasta;
- muu luotettava selvitys

12. Lääkärintodistukset ja -lausunnot

​Terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista voidaan periä maksu silloin, kun ne eivät liity potilaan hoitoon.

Todistukset ja lausunnot ovat maksullisia silloin, kun asiakas tarvitsee ja pyytää todistusta tai lausuntoa. Niistä peritään maksut todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen, kuitenkin siten, että maksu on korkeintaan asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäismäärä. 

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta maksu on enintään asetuksen mukainen.

13. Muutoksenhaku

Terveydenhuollon asiakasmaksuun voi hakea muutosta niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 15 §:ssä säädetään. Toimi näin, jos olet tyytymätön Lapin sairaanhoitopiirin asiakasmaksuun.

 1) Jos kyseessä on asia- tai laskuvirhe, ota yhteys laskussa olevaan puhelinnumeroon ja pyydä laskuun korjausta.

2) Jos olet edelleen tyytymätön perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä kirjallisesti reklamaation asiakasmaksusta sairaanhoitopiirin talousjohtajalle.

Reklamaatiosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
- Potilaan/asiakkaan nimi, yhteystiedot ja laskun numero
- Asiakasmaksua koskevan tapahtuman päivämäärä, yksikkö (esim. osasto, poliklinikka)
  sekä reklamoitava summa
- Reklamoinnin perustelut ja esitys muutoksesta

Reklamaatio on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä laskun lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Reklamaation voi tehdä vapaamuotoisesti ja sen voi toimittaa osoitteeseen:

Lapin sairaanhoitopiirin ky
Kirjaamo
PL 8041
96101 ROVANIEMI

3) Talousjohtaja pyytää tarvittavat lausunnot asiaan liittyen ja tekee asiassa kirjallisen päätöksen. Keskimääräinen käsittelyaika on 1–2 kuukautta. Päätös lähetetään kirjeitse asianosaiselle.

4) Mikäli päätöksen saaja on tyytymätön talousjohtajan päätökseen, tästä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus Lapin sairaanhoitopiirin hallitukselle.  Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen käsittely sairaanhoitopiirin hallituksessa on maksutonta.

5) Oikaisuvaatimukseen annettuun hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Hallituksen päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohjaus.  Hallinto-oikeus saattaa periä valituksen käsittelystä maksun.

14. Potilashotelli

Potilashotelli perii asiakasmaksuja hallituksen hyväksymien päätösten mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot asiakasmaksutaulukosta.

Linkki:  Lapin sairaanhoitopiirin asiakasmaksutaulukko